گروه های خونی

ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

 

خون

 

گروه‏های خونی بر پایه نوع پادگن موجود در گلبول‌های قرمز خون؛ به چهار دسته AB ،B ،A و O تقسیم می‏شوند که نوع O شایعتر است .

گروه‏ خون

هر انسانی به طور طبیعی یکی از این چهار گروه خونی را دارد. مثلا فردی با گروه خونی A پادگن A را بر روی گلبولهای قرمز خونش بروز می‌دهد و بر علیه سایر پادگنهای گروههای خونی (B) در بدنش پادتن ساخته می‌شود. فردی با گروه خونی B پادگن B را دارد . فردی با گروه خونی AB هر دو پادگن A و B را دارد و فردی با گروه خونی O هیچکدام از دو پادگن را ندارد و برعلیه هر دوی آنها در بدنش پادتن ساخته می‌شود .

وراثت گروه‏ خونی

طبیعتا گروه خونی نوزاد از والدین به ارث می‌رسد، البته باید توجه داشت که چون نوع O مغلوب است فنوتیپ نوع O همیشه خالص است (OO) و فنوتیپ نوع AB دارای ژنوتیپ AB است ولی گروه خونی مثلا A می‌تواند دارای ژنوتیپهای AA ویا AO باشد . لذا اگر مثلا والدین هر دو دارای گروه خونی O باشند نوزاد قطعا گروه خونی O خواهد بود ولی نوزاد والدینی با گروه خونی A ممکن است O باشد.

انتقال خون

انتقال خون از فردی به فرد دیگر همیشه امکان‌پذیر نیست. به طور مثال افراد با گروه خونی A دارای پادگن نوع A هستند و در مواجهه با گروه خونی B واکنش نشان می‌دهند ( این واکنش اغلب همولیز سریع گلبولهای قرمز می‌باشد).

O گروه خونی دهنده عمومی و AB گروه خونی گیرنده عمومی ‌است.

جدول امکان انتقال خون میان گروه‌های خونی
گیرنده دهنده
O− O+ A− A+ B− B+ AB− AB+
O−
Yes check.svg
O+
Yes check.svg
Yes check.svg
A−
Yes check.svg
Yes check.svg
A+
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
B−
Yes check.svg
Yes check.svg
B+
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
AB−
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
AB+
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg

آنتی ژن D

گلبولهای قرمز انسان علاوه بر آنتی ژن گروه خونی ممکن است دارای آنتی ژن D نیز باشند که در این صورت Rh مثبت نامیده می‌شوند . اگر گلبولهای قرمز فاقد این پادگن باشند Rh منفی می‌باشند . هنگام انتقال خون علاوه بر تطبیق گروههای خونی مطابقت Rh نیز باید بررسی شود .

نمودار انتقال خون

(هر گروه خونی به گروه خونی مشابه نیز میتواند خون اهدا کند)

معرفی منابع جست و جوی جدیدترین مقالات

ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

جست و جوی جدید ترین مطالب در:

سلامت

محيط زيست

تغذيه

تریلوبیت

ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

تریلوبیت

 

تریلوبیت‌ها (به انگلیسی: Trilobites) گروهی منقرض‌شده از بندپایان بودند که در دورهٔ دیرینه‌زیستی می‌زیستند.

تریلوبیت‌ها


Asaphus kowalewskii
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: تریلوبیت‌ها
والچ، ۱۷۷۱
راسته‌ها
 • Agnostida
 • Nectaspida
 • Redlichiida
 • Corynexochida
 • Lichida
 • Phacopida

زیررده: Librostoma

 • Proetida
 • Asaphida
 • Harpetida
 • Ptychopariida

نمونه سوال کلاسی زیست شناسی اول

ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

 
نمونه سوال کلاسی زیست شناسی اول
 
 دبیرستان فصل های ۱ تا ۶
 
فصل اول 1 -الف) فرضيه چيست؟  ب) در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟2-الف) يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد. ب) پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟3- آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟4- علوم زيستي چيست؟5- روش علمي حل مسايل چيست؟چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟
6- ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟7-آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟8- آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق الساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟9- روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟10- فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟11- فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟12- منظور از روش علمي چيست؟12- چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟14- آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟15- علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟16- دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟17- روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟18- هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟19- نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟20- شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟21-   در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟22-   يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟23 پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟24-   چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟25-   چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟26-در آزمايش ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟27- فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها بنويسيد؟28- پژوهش هاي كاربردي علوم زيستي به چه منظوري انجام ميشود؟29- آزمایشهای کنترلی در آزمایشات ردی کدامند؟
فصل دوم1-     مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟2-     آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟3-      يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟4-      چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟5-      اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟6-      مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟7-      آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟8-      تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟9-      نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟10-   كروموزم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟11-   براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزم                   ج‌- ديوارة سلولي        د‌- كلروپلاست12-  چرا بيشتر ريبوزمهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟13-  در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟14-  سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟15-  چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟16-  مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟17-  هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)18-  اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)19-  نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟20-  فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟ 21-هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد كردن انرژي موادج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي        د- ساختن پروتئين22-انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟23- دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟24- محل كروماتين را مشخص كرده و ميتوز را تعريف كنيد؟25- تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟26- اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟27- اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟28- وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟29- در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟30- محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟31- انواع تومور را نام ببريد؟32- شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟33- از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟34- هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول35-   سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد. الف‌- چند سلول بوجود مي آيد     ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟36-   منظور از اسكلت سلولي چيست؟37-   پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟  
فصل سوم ۱-هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟ـ گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.2-واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتيين و تري گليسريد چيست ؟ 3- الف: آنزيم را تعريف كنيد ؛ ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛ ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟4-الف:  واحد سازنده ي پروتيين ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟ 5-چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟ 6-پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟ 7-براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .8-دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .9-چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟ 10-تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.11-اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟ 12-سه نقش مهم پروتيين ها در بدن  بنويسيد .13-چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد. 14-آنزيم ها جز, كدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟ 15-سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .16-اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد . 17-گليكوژن در بدن ما  در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟ 18-واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب …………………مي باشد. 19-از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.20-چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟
فصل چهارم ۱)ماده ي سبزموجوددرگياه چه نام دارد؟2)چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟3)يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟4)درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟5)تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين ميگردد؟6)باطراحي آزمايشي اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقيق كنيد؟7)گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره ميكنند؟8)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟9)سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟10)موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟11)دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟12)ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟13)كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟14)كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟15)افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟16)مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟17)آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟18)چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟19)كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟20)چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟21)فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟22)هريك ازبخشهاي زير در  برگ چه كاري انجام مي دهند؟الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه                    ب ـ كوتيكول                   ج ـ رگبرگ23)گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟24)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟25)چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟26)ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟27)چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟28)به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟29)دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟
فصل پنجم  ۱- به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.-         غذا نياز ما را به………………تامين مي‌كند.-          قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.-          چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟-          يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟-          يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟-          علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟-          كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟-          مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟2ـ الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟3ـ هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟الف) كواشيوركور        ب) گزروفتالمي          ج) اسكوروي        د)گواتر4- دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟5- دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟7- الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟ج تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟8- كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.الف- آهن     ب‌ـ نياسين          ج‌- كلسيم                  دـ ويتامين B19- آميلوپلاست چيست؟10- تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟(دو مورد)11- دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟12- كمبود و ازدياد  چه نوع تركيبات آلي  و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟الف- كواشيوركور      ب‌- كم خوني       ت‌- بري بري       پ‌- سخت شدن كبد      ج‌-راشي‌تيسم     ح‌ - شب كوري13 دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟14- اسيد آمينة اساسي چيست؟15- منابع ويتامين D  را بنويسيد؟16- فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟17- كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري  در بدن ايجاد مي كند؟الف- ويتامينB1         ب‌- پروتئين        ج‌- يد       دـ آهن18- فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)19- نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟20- گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني  به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟21- علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟22- كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟ و در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟23- اصطلاحات زير را تعريف كنيد.الف‌ـ اسيد آمينه اساسي     ب‌ـ تيروكسين        ج‌- گلوتامات‌مونوسديم24- نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)الف ‌ـ سديم           ب‌- كلسيم        ج‌ـ ويتامينA          دـ ويتامين C25- يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟الف‌ـ لاكتوز        ب‌ـ كلسيم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئين مايع26- علت بيماري پلاگر چيست؟27- دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟28- جمله زير را تفسيركنيد.(مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).29- اعمال  ويتامين A را در بدن بنويسيد؟30- منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.31- علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟32- ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟34- محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟35- علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟36- افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟37- در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟الف‌)كلسيم        ب‌)آهن      ج ‌) ويتامينA         د) ويتامينC38- چرا مصرف روغنهاي گياهاي بهتر است؟39- از افزودنيهاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟40- از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟42- الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟43- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟44- از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟45- آيا كلسترول اساساً مادة مضري است ؟ توضيح دهيد.46- چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟47- مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.الف‌- سيكلامات‌ها      ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D48- چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟ 
فصل 6- چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.2- عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟3- سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است و هدف از تقسيم ميوز را بنويسيد؟4- الف – DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟ب- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسيم ميوز كاملا شبيه سلول مادر هستند.5- انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟6- چرا در ادارة پليس از انگشت نگاري به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود.7- سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟8- جدول گروه خوني زير را كامل كنيد؟
رديف گروه خون مادة روي گلبول قرمز ماده موجود در سرم
1 AB ............. ............
2 ....... ندارد ضد A و ضد

ویتامین(مطالبی مفید در مورد ویتامینها)

ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

 

ویـتـامـیـن

ویتامین‌ها ترکیبات آلی هستند که به مقدار خیلی جزئی برای متابولیسم مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب سبب کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین می‌شود و به بیماری‏های مختلف مانند بری بری و پلاگر می‌انجامد.
ویتامینها سبب تسهیل
دگرگشت (سوخت و ساز بدن)، اسیدهای آمینه، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها
می‌شوند و رشد و نمو و ترمیم سلولهای بدن را میسر می‌سازند. برخی از ویتامینها سبب جذب مواد غذایی در روده می‌شوند و بعضی نیز به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. عمل آنها بر روی بافتهای اپی تلیال و همچنین استخوان بوده و در مجموع هر کدام از آنها از بروز یک عارضه جلوگیری می‌کند.
فونک نام Vitalamine، یعنی آمینی که حیاتی بوده و برای ادامه زندگی ضرورت دارد، را به موادی که سبب بهبود بیماری بری بری می‌شد و از گروه آمین بوده اطلاق کرد. پس از آنکه معلوم شد بسیاری از ویتامینها از گروه آمین نیستند حرف e از آخر واژه ویتامین حذف و واژه Vitamin مورد قبول واقع شد.

ویتامینها را به دو دسته مهم، شامل ویتامینهای محلول در آب و ویتامینهای محلول در چربی، تقسیم کرده‌اند. ویتامینE، ویتامینK، ویتامین D، ویتامین Aرا محلول در چربی و ویتامین Cو ویتامین‌های گروه B را محلول در آب دانسته‌اند.

علاوه بر مواد معدنی، ویتامینها نیز مورد نیاز بدن هستند؛ زیرا بدون حضور آنها در غذا، سلامتی و تعادل اعضای بدن ناپایدار می‌شود و در اعمال حیاتی اختلالاتی ایجاد می‌گردد و عوارضی بروز می‌کند که گاه منجر به مرگ می‌شود.
ویتامین‌ها سوخت و ساز بدن را تنظیم می‌کنند و تنها کمبود یک ویتامین می‌تواند، تمام بدن
انسان را به مخاطره اندازد. خوب است بدانید که بیشتر ویتامین‏ها از منابع اصلی طبیعی استخراج می‌شوند.

مقدار مصرف ویتامین‌ها

گرچه هر ویتامینی به مقدار بسیار اندکی برای رفع نیاز بدن کافی است، ولی باید گفت که نگرانی مردم از کمبود ویتامین، چندان هم بی‌پایه نیست. غذایی که می‌خوریم اگر متنوع باشد، ویتامین‌های ضروری را خود به خود به بدنمان می‌رساند (گویا فقط به استثنای ویتامین د)؛ اما اشکال این است که بسیاری از مردم در انتخاب خوراک خود، عاقلانه رفتار نمی‌کنند؛ یعنی رعایت نمی‌کنند که غذایشان متنوع باشد. همچنین از غذاهای اساسی و مهمی که ویتامین‌ها را برایشان تأمین کند، غافلند. به چنین افرادی باید مقداری ویتامین اضافی بخورانیم تا جبران کمبودشان بشود. بسیاری از ویتامین‌ها قابل ذخیره شدن در بدن نیستند؛ از این‌رو می‌توان گفت که بدن ویتامین‌های افزون‌ بر نیاز خود را به راحتی دفع می‌کند. با این وصف اگر بخواهیم پیوسته یک یا چند ویتامین خاص را به افراط وارد بدن بکنیم، کاری زیان‌بخش خواهد بود. این گفته به ویژه درباره ویتامین آ و ویتامین د کاملاً صحت دارد. پس نباید دایما از کپسول یا شربت ویتامین آ و ویتامین د استفاده کرد. چه غذاهایی چه ویتامین‌هایی را فراهم می‌آورند؟ اکنون نگاهی سریع به خواص ویتامین‌ها و غذاهایی که آن‌ها را برایمان تأمین می‌کنند، خواهیم افکند. ویتامین «آ» برای سلامت چشم، پوست، دندان و استخوان‌ها مفید است. آن را می‌توان از تره‌بار سبز و برگ‌دار، تره‌بار زرد، میوه‌ها، تخم‌مرغ، جگر و کره به‌دست آورد. ویتامین «ب ـ 1» برای دستگاه گوارش و اعصاب مفید است و مانع پیدایش برخی بیماری‌ها می‌شود. آن را در نان کامل، جبوبات و جگر خواهید یافت. ویتامین «ب ـ 2» در شیر، تخم‌مرغ، سبزیجات و گوشت بی‌چربی یافت می‌شود. ویتامین «ث» مدد بخش بافت‌ها، استخوان‌ها و دندان‌هاست و در میوه‌های ترش، گوجه‌فرنگی و کدوی خام وجود دارد.

انواع ویتامین

انواع ویتامین‌ها:

مطالب مفید:

برای جذب بهتر مکمل ویتامین D چه کنیم؟

نياز‌ افراد خانواده به مکمل ویتامینی

ویتامین های موثر در کاهش وزن

افرادی که به مکمل ویتامین D نیاز دارند

ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید)

 •  
 • ویتامین B9 (اسید فولیک)

 • عوارض مصرف زیاد مکمل املاح

  عوارض مصرف زیاد ویتامین های E،B وC

  عوارض مصرف زیاد ویتامین AوD

  مصرف مکمل ویتامین و املاح مفید است؟

  ویتامین E، آنتی اکسیدانی مهم

  به ویتامین D اهمیت بیشتری بدهیم

  تاثیر ویتامین E در کاهش دردهای قاعدگی

  ویتامین K ؛ ضروری برای انعقاد خون

  نیاز كودكان به ویتامین D

  ویتامین C

  ویتامین B12

  و سایر مطالب در آدرس زیر:

  http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=250

 • نظریه خلق الساعه

  ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

   

  خـلـق الـسـاعـه

   

  نظریه خلق الساعه به معنای پیدایش خود به خودی موجود زنده میباشد که در زمان ارسطو مورد قبول مردم واقع شد و از جمله طرفداران آن "ون هلمونت" بود.اما فرانچسکو ردی این نظریه را منسوخ کرد ولی بعد ها پاستور این نظریه را به طور کامل و قطعی باطل کرد که به شرح زیر میباشد:

  رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)
  توسط لویی پاستور
   
  مختصری در رابطه با پاستور :
   لویی پاستور دانشمند ، پزشك ، شیمیدان ، زیست شناس و باكتری شناس بزرگ فرانسوی در دهكده ی دل (Dole) ناحیه ی ژورا زاده شد .
   
   او در دوران كودكی هیچگونه هوش زیادی از خود نشان نمی داد ولی بسیار كوشا و بردبار بود. به خاطر اینكه از استادان خود پرسش های شگفت آوری می كرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار می رفت .
   
   پاستور در جهان به پدر میكروبیولوژی (میكروب شناسی) مشهور است . نام او در میان اندیشمندان و نیكوكاران جهان ،‌همیشه به یادگار خواهد ماند .
   
  آزمایشهای مشهور پاستور كه منجر به باطل شدن نظریه خلق الساعه شدند :
   
  آزمایش اول :
   
   پاستور لوله ای شیشه ای برگزید و درون آن مقداری پنبه قرار داد . سپس با كمك تلمبه ای ، مقداری هوا به درون لوله كشید . سطحی از پنبه كه هوا از آنجا وارد لوله می شد ، رفته رفته رو به تیرگی گذاشت تا اینكه به كلی سیاه شد .
   
   
   پاستور این پنبه را در مخلوطی از اتر و الكل وارد ساخت و آنچه را كه در ته محلول رسوب كرده بود زیر میكروسكوپ ساده ی خود بررسی كرد .
   
  در این بررسی مشاهده كرد كه ذره های گوناگون گرد و غبار ،‌گرده های گل ها ،‌ باكتری ها ی فراوان ، هاگهای گوناگون و حتی تارهای پشم در رسوب وجود دارد .
   
   
  پاستور از نخستین آزمایش خود نتیجه گرفت :
  هوا میكروب های فراوان دارد .
   
   
  آزمایش دوم :
   
  پاستور مقداری آبگوشت كه در آن گوشت بدون چربی پخته و آب وجود داشت و محیط غذایی مناسبی برای میكروب ها به شمار می رفت را در شیشه ی دهانه بازی ریخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد .
   
   پس از چند روز آبگوشت گندیده شد . او آبگوشت گندیده را زیر میكروسكوپ ساده ی خود نگاه كرد و آن را پر از میكروب یافت .
   
  پاستور برای اینكه اطمینان حاصل كند كه میكروب های هوا سبب گندیدگی آبگوشت شده اند ، مقداری از آبگوشت تازه را در شیشه ی دهانه باریكی ریخت و پس از جوشاندن ، دهانه ی شیشه را گرما داد تا گداخته شد و با این كار دهانه ی آن را بست .
   
   این آبگوشت مدت ها بدون آنكه گندیده شود ، همچنان سالم باقی ماند . پاستور از این آزمایش نتیجه گرفت :
  جوشاندن آبگوشت ، میكروبهای هوا را كه عامل گندیدن آبگوشت هستند ،
  از بین می برد .
   
   
   
  آزمایش سوم :
   
  پاستور برای یافتن اطمینان بیشتر از اینكه میكروب های هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، یك بالون انتخاب كرد و در آن آبگوشت ریخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشیده ی درون آن را توسط یك لوله ی خمیده ، در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادی حاصل نشد . در این آزمایش ،  لوله ی خمیده ،‌ مانع ورود میكروب های زنده ی هوا به درون آبگوشت شده بود .
  سپس پاستور با خم كردن ظرف ، مقداری از آبگوشت را وارد لوله ی خمیده ی متصل به ظرف آبگوشت كرد  . سپس این آبگوشت موجود در لوله را با خم كردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتی آثار فساد و گندیدگی در آبگوشت ظاهر شد .
   
   
  پاستور نتیجه گرفت :
  آبگوشت خودبخود گندیده نمی شود ، بلكه میكروبهایی كه در ناحیه خمیده لوله قرار داشته اند باعث گندیدن آبگوشت شده اند .
   
  مقاومت مخالفان پاستور :
  معتقدین به خلق الساعه به آزمایشهای پاستور این ایراد را وارد كردند كه :
   
   گرما دادن آبگوشت شرایط محیطی لازم برای خلق الساعه را از بین می برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ی میكروب ها به وجود خواهند آمد .
   
  پاستور برای رفع این ایراد آزمایشی دیگر انجام داد كه به آزمایش چهارم پاستور مشهور است . با این آزمایش دیگر شكی باقی نماند كه نظریه خلق الساعه باطل است .
   
  آزمایش چهارم :
   
    پاستور ظرفی شیشه ای مطابق شكل تهیه كرد . این ظرف را قبلا گرما داد تا بدون میكروب شود . سپس دهانه ی بالایی آن را از پنبه ی استریل (بدون میكروب) پر كرد . نوك تیز لوله و پهلوی شیشه را با الكل پاك كرد و پوست گردن اسبی را هم با الكل پاك كرد . سپس نوك تیز شیشه را به سیاهرگ گردن اسب فرو كرد و كاری كرد كه سر آن بشكند . (كاری شبیه تولید سوزن سرنگ) .
   
   پاستور از بالای پنبه هوای درون شیشه را با تلمبه بیرون كشید .در نتیجه ی بیرون كشیده شدن هوای شیشه و ایجاد خلاء نسبی ، خون سیاهرگ گردن اسب به درون شیشه سرازیر شد . هنگامی كه مقدار كافی خون اسب درون شیشه جمع شد ، پاستور با احتیاط  لوله ی نوك تیز را از گردن اسب بیرون آورد و بلافاصله نوك لوله را یست .
   
  خون درون شیشه مدت ها بدون آنكه گندیده شود بلقی ماند و حال آنكه اگر خون در مجاورت هوا قرار می گرفت فوراً فاسد می شد .
   
  پاستور در آزمایش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به میكروب شد و ثابت كرد :
   
  خون خودبخود میكروب (موجود زنده) تولید نمی كند .
  رد شدن نظریه خلق الساعه (پیدایش خودبخودی ماده زنده از ماده ی غیر زنده)
  توسط لویی پاستور
   

  10 راه برای استفاده مجدد از بطری های پلاستیکی

  ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

   

  ۱۰ راه برای استفاده مجدد از

   بطری های پلاستیکی

   

  امروزه,همه ما با بطری های پلاستیکی(آب-نوشابه و...)سر و کار داریم.شاید شما هم از آن دسته ای باشید که با بی توجهی بطری ها را دور می اندازید!یا شاید 1 یا 2 بار دیگر به از آن برای حمل آب و ...(سایر مایعات) استفاده کنید!ولی امروز به شما 10 راه برای استفاده مجدد از آنها ارائه میکنم!در اینجا چند مورد منتخب را گذاشته ام.میتوانید متن کامل را به زبان انگلیسی در ادامه مطلب مشاهده کنید!در متن انگلیسی به اهمیت این نکات در صرفه جویی مصرف پول نیز اشاره شده است!

  1-آبمیوه گیری

  قسمت انتهایی بعضی بطری های دو لیتری را ببرید.میتوانید از آن به عنوان یک آبمیوه گیری دستی استفاده کنید.

  2-دمبل یا وزنه:سایز های مختلف بطری ها را با آب یا شن و ماسه پر کنید و از آن به عنوان دمبل یا وزنه برای ورزش استفاده کنید.بطری های یک لیتری اگر با آب پر شوند حدود 2.2 پوند و اگر با شن و ماسه خشک پر شوند حدود 2.6 پوند وزن دارند.

  3-قیف مجانی!:قسمت بالایی(لبه) یک بطری پلاستیکی را جدا کرده و از آن به عنوان قیف(در آشپزخانه یا گاراژ) استفاده کنید!

  این سه مورد,منتخبی از 10 راه برای استفاده مجدد از بطری های پلاستیکی بود!

  برای مشاهده سایر موارد به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  خود شما نیز میتوانید در موارد دیگری از این بطری ها استفاده کنید!مثل عکس زیر:

  سم د.د.ت

  ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

   

  د.د.ت

  ددت به عنوان اولين حشره کش سنتتيک مورد استفاده در مبارزه با آفات نباتی و ناقلين بيماريها تاثير مثبت و منفی بسياری بر سلامت انسانها گذارده است. تاثير اين سم تا آنجا عميق بوده است که بسياری از مفاهيم جديد در کنترل آفات و ناقلين از جمله تئوری مديريت تلفيقی آفات با هدف کاهش اثرات مخرب اين سم و کاهش و نهايتا حذف کاربرد آن ارائه گرديده است. کشف اين ماده از جالبترين و چالش برانگيرترين کشفيات دانش بشری بوده است.

  مقالات (Articles)

  ددت از ماده ای معجزه گر تا آلوده کننده ای ممنوع                       
  مهرداد ضرابی
  کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين
  کارشناس کنترل ناقلين مرکز سلامت محيط و کار در اواخر دهه 1930 ميلادی،

   پاول مولر شيميدان محقق در شرکت ژژی واقع در بازل سوئيس مشغول تحقيق

   برای يافتن حشره کشی برای مبارزه با بيد لباس بود. وی در يکی از آزمايشاتش

   از ترکيبی بنام دی کلرو دی فنيل تری کلرو اتان استفاده نمود که قبلا در سال

  1847 توسط شيميدانی آلمانی ساخته شده بود. مولر داخل جعبه ای شيشه ای را به

   اين ترکيب پودری سفيد رنگ و بدون بو آغشته نمود و سپس تعداد زيادی مگس خانگی

   را در داخل جعبه قرار داد. بدوا هيچ اتفاقی نيفتاد اما صبح روز بعد همگی مگس ها

  مرده بودند. دسته های جديدی از مگس و ديگر حشرات هم که اضافه می شدند به همين

   ترتيب از ميان می رفتند حتی پس از شسته شدن ظرف با مواد حلال هم باقيمانده بسيار

   ناچيز ترکيب موجود بر روی ديواره جعبه، موجب مرگ حشرات داخل آن می شد.
  مولر با کشف ويژگی های اين ترکيب که نهايتا نام DDT را به خود گرفت به دريافت

   جايزه نوبل پزشکی سال 1948 نائل آمد.
  مورخ سوئيسی لوکاس استراومن می گويد:
  " ددت دارای ويژگی هائی است که ساير حشره کش هافاقد آن هستند. بسيار ارزان

   است، می تواند بطورانبوه توليد شود، فاقد اثرات بسيار سمی بر روی انسان و

  حيوانات خونگرم است و می تواند تعدادزيادی حشره را در مدت زمان کوتاهی نابود کند."

  q4rqa799vxnh0ef7gqq.bmp  ددت به جنگ وارد می شود
  طی جنگ دوم جهانی، متفقين برای پيشگيری از ابتلای سربازان و شهروندان

   به مالاريا، تيفوس و ساير بيماری های منتقله توسط حشرات بنحو گسترده ای از ددت

   استفاده نمودند. يکی از اولين موفقيت های ددت کنترل طغيان گسترده تيفوس در سال

   1944 ناپل بود در عين حال از اين ماده در آلمان هم به عنوان يک حشره کش

   کشاورزی برای افزايش توليد زراعی استفاده می شد.
  استراومن که برای يک گروه بين المللی به بررسی نقش شرکت های شيميائی

  سوئيس در جريان جنگ دوم پرداخته است می گويد: " شرکت ژژی در آن زمان

  هم به متفقين و هم به آلمان ددت می فروخت. تنها در سال اول توليد اين ماده،

   آلمانی ها سفارش خريد ده هزار تن را داده بودند که برای يک محصول تازه بسيار

   زياد بود. "

  ماده شيميائی معجزه گر
  موفقيت های بعدی ددت در مبارزه با مالاريا بسيار جالب توجه بود. در سال

  1945 بر اساس تخمين انجام شده 75 ميليون هندی به مالاريا مبتلا شده بودند که

   تلفاتی بالغ بر 800000 نفر داشت. در اوايل دهه 60 ، تعداد موارد بيماری به

   50000 هزار مورد کاهش يافته بود. در سال 1948 در منطقه ای که امروزه

   سری لانکا نام دارد تاقبل از معرفی ددت 8/2 ميليون نفر به مالاريا مبتلا شدند اين

   عدد پس از معرفی اين ترکيب تا حد 30 مورد در سال 1964 کاهش يافت. در يونان

   نيز تعداد موارد بيماری از يک تا دو ميليون مورد در سال به صفر رسيد. همچنين در

   ساردينيا تعداد موارد مالاريا 75000 مورد بود که پس از پايان مبارزه در سال

  1951 به 9 مورد رسيد. به علاوه ددت موجب ريشه کنی مالاريا در اروپا و امريکای

   شمالی شده است.

  آلوده کننده منفور
  در اواخر دهه 1940 و اوايل 1950 ميلادی برخی دانشمندان دريافتند که

   گونه های خاصی از حشرات مثل مگس خانگی نسبت به اين آفت کش مقاوم

   شده اند به علاوه به کارگيری مداوم اين ماده برای مقاصد کشاورزی طی دو

   دهه 1950 و 1960 و به تبع آن تجمع آين ماده در زنجيره غذائی موجب بروز

   نگرانی هايي شد.
  استراومن می گويد: " به دليل سميت حاد ناچيز اين ماده برای انسان به

   نسبت ديگر سموم، استفاده های متنوعی از آن به عمل آمده است. ماندگاری

  اين ماده يعنی همان خاصيتی که مولر بدنبال آن بود حال به يکی از معضلات

   کليدی تبديل شده است."
  در سال 1962 راشل کارسون کتابی را تحت عنوان بهار خاموش در

  ايالات متحده به چاپ رساند و در آن مشکلات زيست محيطی ناشی از

   بکارگيری اين ماده را برشمرد و تاثيرات نامطلوب آن را بر پرندگان شکاری

   مورد توجه قرار داد. در سال 1972 ايالات متحده بکارگيری ددت را ممنوع

   ساخت و بسياری از کشورهای دنيا نيز پس از اين کشور دست به اين اقدام

   زدند. استراومن در ادامه می افزايد: " مقامات سوئيسی ابتدا به مخالفت با اين

   اقدام پرداختند اما زمانی که ايالات متحده و کانادا واردات پنير سوئيسی را بدليل

   وجود باقيمانده ددت در آن ممنوع کردند متوجه شدند که بايد دست به اقداماتی

   بزنند به همين دليل آنها نيز پس از چند ماه، استفاده از ددت را ممنوع اعلام کردند."
  در واقع اگرچه ددت در چربی بدن حيوانات و انسان تجمع می يابد اما هنوز

   هيچ مدرک معتبری در خصوص اثرات زيانباراين ترکيب بر بدن انسان در

   دست نيست !

     توقف تدريجی توليد
  در سال 2001 ميلادی بيش از 120 کشور پيمان نامه جهانی منع استفاده

  از 12 ترکيب شيميايي را که تحت عنوان آلوده کنندگان پايدار آلی ناميده می شوند

   در چارچوب کنوانسيون استکهلم امضا نمودند. در اين پيمان نامه به 25 کشور

   جهان اجازه داده شده است مادامی که جايگزينی مقرون به صرفه برای ددت

   نيافته اند تحت نظارت و راهنمايي سازمان بهداشت جهانی از اين ماده استفاده نمايند.
  مارسل تانر مدير انستيتو مناطق گرمسيری سوئيس اظهار می دارد: " ددت

   بنا به دلايلی هنوز جايگاه خود را در برنامه های کنترل مالاريا حفظ کرده است.

  اول به خاطر اينکه مناطقی در جهان وجود دارد که آنوفل های ناقل هنوز به ددت

   مقاوم نشده اند دليل ديگر اينکه برای کاستن از جمعيت پشه ها در اماکن

  مسکونی که موجب کاهش موارد انتقال مالاريا می شودمی توان از مقادير بسيار

   کمی از آن استفاده نمود. با اين حساب اگر بار زياد بيماری را در نظر داشته باشيم

   و در مقابل فقدان ابزارهای مناسب برای کنترل مالاريا را پيش روی قرار دهيم

   با وجود ابزاری مثل ددت که همچنان موثر است ممنوعيت استفاده از آن اشتباهی

   مطلق خواهد بود."
  از دهه 1990 که استفاده از ددت متوقف گرديد تعداد موارد ابتلا به مالاريا در

  افريقا و امريکای جنوبی متناوبا افزايش داشته است.
  روبرت ريدلی از برنامه تحقيقات بيماری های گرمسيری سازمان بهداشت

   جهانی ضمن تاييد اين گفته اضافه می کند: " ممنوعيت کلي بکارگيري ددت

  اثراتي کاملا منفی بر کشور هايي خواهد داشت که هنوز برآن به عنوان

  عامل اصلی کنترل مالاريا تکيه دارند."  حافظ حيات
  در اواخر دهه 1930 شرکت ژژی يکی از توليد کنندگان مواد رنگی بود

  که تحقيقاتش را بر مواد دارويي جديد متمرکز نموده بود. اما ددت اين شرکت

  را قادر ساخت بازار کاملا تازه ای را برای مواد شيميايي مورد استفاده در

   کشاورزی بدست آورد و نيز به 15-10 سال برتری آن نسبت به ساير

  رقبا انجاميد. مشخص گرديده است که تا قبل از دهه 50 ميلادی يعنی زمان

   حرکت بسوی بازار علف کش ها، ددت مهمترين آفت کش مورد استفاده

   در کشاورزی بوده است.
  اما پاول مولر در سال 1965 يعنی سه سال پس از انتشار کتاب بهار خاموش

  در گذشت. ويلی بوتيکر زيست شناس که در دهه 1940 ميلادی در شرکت ژژی

   مشغول به کار بوده است و برخی از اولين بررسی های صحرايي ددت را در

  سوئيس به انجام رسانده است در مورد مولر می گويد: " پاول فردی نسبتا خجالتی

   و کمرو و از اصالتی واقعی برخوردار بود. او که ماده اش روزی حافظ جهان بود

  هرگز از اينکه ديگر مورد توجه عموم قرار نداشت اظهار ناراحتی نمی کرد."


  دستگاه گردش خون

  ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

   

  دستگاه گردش

  خون

  دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است. کار این دستگاه به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا و مواد مورد نیاز و دفع مواد زاید از اطراف سلول هاست. بیور کلی چرخش خون در بدن به دو چرخه ششی، که در حين آن خون توسط لب به درون شش‌ها هدايت شده و در آنجا اکسيژن دريافت می‌کند، و چرخه کل بدن، که در حين اين چرخه خون توسط قلب به کل بدن هدايت شده و اکسيژن و مواد غذایی را به کل سلول‌های بدن می رساند.

  بدن يک فرد بالغ بطور متوسط دارای ۴٫۷ تا ۵٬۷ ليتر خون می‌باشد، که در برگيرنده پلاسما، سلول های قرمز خون، سلول های سفيد خون، و ساير اجزا می‌باشد.

  قلب يکی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون در انسان ها می‌باشد و ساختمان قلب:قلب به وسیلهٔ دو صفحهٔ عمود بر هم به چهار حفره تقسیم می‌شود،دهلیز چپ و راست،بطن چپ و راست.دهلیز راست در قدام دهلیز چپ قرار داردو بطن راست در قدام بطن چپ.دیوارهٔ قلب شامل سه لایه می‌باشد:

  • لایهٔ خارجی احشایی از پریکارد سروزی(اپی کارد)
  • لایهٔ میانی ضخیم از عضلهٔ قلب(میوکارد)
  • لایهٔ نازک داخلی(اندوکارد)

  لایه داخلی پوشش حفرهای دهلیزوبطن است.لایه میانی ماهیچه‌ای و ضخیم بخش قابل انقباض قلب است و لایه خارجی پوشش پیوندی یا آبشامهٔ قلب را میسازد.

  عکس با کیفیت بهتر:

  http://www.worldinvisible.com/images/apolog/body/bloodjci.gif

  چاقی

  ارسال شده توسط شیوا عظیمی در تاریخ

   

  چاقی

  چاقی,عارضه ای است که این روز ها بسیار فراگیر شده است.من شخصا معتقدم علل چاقی در دنیای امروز,استفاده از غذا های چرب,شور,ناسالم(از جمله فست فود و...) و همچنین کاهش چشمگیر تحرک افراد است.با پیشرفت تکنولوژی و پدید آمدن وسایل و امکانات جدید,کارها سهولت پیدا کرده و از حالت دستی خارج میشوند و یا ما انسانها اینقدر با آنها سرگرم میشویم که از ورزش و تحرک های روزانه کاسته,تا به آنها بپردازیم.بیشتر از هر چیز چاقی در میان جوان ها-نوجوانها و حتی کودکان و خردسالان من را نگران میکند.در این مطلب  به مسایلی از جمله:تعریف چاقی-چاقترین مرد جهان و اخبار و شگفتی هایی در مورد چاقی و... میپردازیم.منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستم.

  افزایش وزن

  تعریف چاقی

  چاقی حالتی است که چربی ذخیره در بدن به حد بالایی برسد: و معمولاً زمانی که وزن بدن با توجه به جنس و سن، با قد تناسب نداشته باشد به اصطلاح می‌گویند که چنین فردی چاق است. امروزه چاقي به شکل يک معضل درآمده است، زيرا انواع و اقسام بيماري ها از چاقي منشا مي گيرند؛ بيماري هايي از قبيل: سرطان روده بزرگ ، سرطان سينه، شکستگي استخوان ، ديابت، فشار خون بالا، بيماري هاي ريوي و قلبي و سنگ کيسه صفرا.

  Overweight belly

   الگوی توزیع چربی

  الگوی توزیع چربی ، ژنتیکی کنترل می‌شود و در زنان و مردان متفاوت است. توزیع چربی اضافی در شکم که به شکل سیب دیده می‌شود در مردان شایعتر است. توزیع چربی اضافی در ناحیه ران و باسن که به شکل گلابی می‌باشد بیشتر در زنان دیده می‌شود. این ذخایر چربی جهت نيازهای دوران بارداری و شیردهی می‌باشد.

   علل چاقی

  چاقی می‌تواند یک علت و یا ترکیبی از چند علت داشته باشد: ـ استعداد ژنتیکی که30% علت چاقيها را شامل مي‌شود. ـ داشتن رژیم غذایی سرشار از انرژی ـ بیماری هایی که خود سبب چاقی می‌شوند ازقبيل : هيپوتيروئيديسم (كم‌كاري تيروئيد) ورزش کم و داشتن تحرک کم ـ ناهنجاری های خوردن (از جمله پرخوری) - سبک زندگی ـ فشارهای ذهنی از تمامي اين عوامل اختلال تغذيه‌اي و يا اگر بهتر گفته شود عادات بد غذايي از همه مهمتر است، بطوريكه اگر شخصي علاوه بر نياز روزانه‌اش هر روز يك نان سوخاري (كه بسيار كالري كمي دارد) اضافه بخورد، بعد از 20 سال پانزده كيلوگرم اضافه‌وزن پيدا خواهد كرد. باورهای غلط درباره چاقی آیا هر فردی که به ظاهر چاق به نظر می ‌رسد، دچار بیماری‌ چاقی است؟ خیر. در اصل چاقی ناشی از بافت چربی است نه بافت عضلانی، بنابراین خیلی از افرادی که دارای بافت عضلانی پرورش یافته (به اصطلاح باد کرده) هستند، چاق نمی‌باشند. در مورد چاقی باورهای نادرست دیگری نیز وجود دارد، برای مثال خیلی از افراد فکر می‌ کنند چاقی آنها به دلیل کم‌ کاری تیروئید است، اما واقعیت این است که کم‌ کاری تیروئید در نهایت 2 تا 3 کیلو موجب چاقی می‌شود. بیماری ‌هایی که موجب چاقی می‌ شوند خیلی شایع نیستند. یکی دیگر از باورهای غلط نیز این است که افراد لاغر چربی خون بالا ندارند، یا افراد چاق حتما چربی خون دارند. اما در اینجا دلیل چاقی عدم تحرک بدنی است. وقتی کمترین مسافت را با خودروی شخصی خود طی می کنیم یا خرید خود را با پیک تحویل می گیریم، آن وقت باید انتظار چاقی افراد جامعه را داشته باشیم، بنابراین ممکن است زمینه‌های ژنتیکی موجب شوند که وزن ما افزایش یابد، ولی ما می‌ توانیم با در پیش گرفتن سبک زندگی صحیح، وزن خود را کنترل کنیم.


  چاق‌ترین مرد جهان

  مرد مکزیکی که وزنش به 560 کیلوگرم رسیده بود، در کتاب رکوردهای گینس به عنوان چاق‌ترین مرد جهان ثبت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مانوئل اوریبه 41 ساله که اکنون 200 کیلوگرم وزن کم کرده است، ممکن است رکوددار بیشترین کاهش وزن هم شود. اوریبه پس از کاستن از وزنش پس از مدت‌ها توانست در فروردین ماه امسال از خانه‌اش در شهر مونتری در شمال مکزیک سوار بر یک تریلر خارج شود و این موفقیت را جشن بگیرد.گینس به این مناسبت پلاکی شیشه‌ای به اوریبه اهدا کرد. عکس اوریبه که خود سازمانی را برای کمک به افراد دارای اضافه وزن تاسیس کرده است، در نسخه 2008 کتاب رکوردهای گینس به همراه شرح درمان و پیشنهاداتی که برای جراحی دریافت کرده است، به چاپ خواهد رسید.

   لذت کمتر از غذا = چاقي بيشتر
  

  زناني که کمتر از غذا خوردن لذت مي‌برند، بيشتر چاق مي‌شوند. عادات غذا خوردن براي همه آدم‌ها يک جور نيست. بعضي‌ها با همان لقمه اول، تمام مزه غذا را احساس مي‌کنند و از آن لذت مي‌برند، اما بعضي‌ها تا آخرين لقمه غذا را هم مي‌خورند و با اينکه سير شده‌اند، هنوز به دنبال لذت مزه غذا هستند. محققان ثابت کرده‌اند که اين دسته دوم که اغلب هم از بين خانم‌ها هستند، بيشتر مستعد چاقي هستند. استفاده از اسکن مغزي نشان داد که بعضي از خانم‌ها از لحاظ ژنتيکي کمتر از غذاها لذت مي‌برند و به همين دليل با بيشتر غذا خوردن سعي مي‌کنند اين کمبود را جبران کنند. براي محققان هميشه اين سوال مطرح بود که آيا اين افراد به خاطر لذت زيادي که از غذا خوردن مي‌برند، غذاي زياد مي‌خورند يا خير؟ از نظر روان‌شناسي اين مساله کاملا منطقي به نظر مي‌رسيد که انجام بيشتر يک عمل لذت‌بخش ممکن است به صورت عادت در آيد، اما تحقيقات جديد باعث شد تا کارشناسان حالت معکوسي را هم براي خانم‌ها در نظر بگيرند. طبق بررسي‌ها مشخص شد که بعضي از خانم‌ها به خاطر اينکه از خوردن غذا لذت کمي مي‌برند، دست به يک رفتار جبراني مي‌زنند و با بيشتر غذا خوردن خود را در معرض چاقي و اضافه وزن قرار مي‌دهند. آنها حتي توانستند در اين دسته از خانم‌ها، يک ويژگي ژنتيکي خاص را هم مشخص کنند که ارتباط بيشتري بين سيستم پاداش‌دهي مغز و رفتار جبراني را نشان مي‌دهد.

   ارتباط بین چاقی و افسردگی
  

  براساس تحقیقات جدید افراد چاق شادتر نیستند، بلكه چاقی با افسردگی و سایر اختلالات روحی ارتباط دارد. به گزارش آسوشیتدپرس ، معلوم نیست چاقی علت این مشكلات یا نتیجه آنها است و تحقیقات، پاسخی در این مورد نمی‌دهد. اما نظریه‌هایی برای حمایت از این دیدگاه‌ها وجود دارد. افسردگی اغلب باعث می‌شود مردم فعالیت‌ها را رها كنند و بعضی از داروهایی كه برای درمان بیماری‌های روحی و روانی مصرف می‌شود، می‌تواند باعث چاقی شود. از طرف دیگر چاقی باعث بدنامی و تمسخر است و افراد چاق اغلب در معرض آزار و دیگر رفتارهای آزاردهنده هستند. مطالعه روی 9 هزار بزرگسال نشان داد اضطراب و اختلالات روحی از جمله افسردگی در افراد چاق 25 درصد بیشتر از افراد عادی است. دكتر وین فنتون از موسسه ملی بهداشت ذهنی امریكا گفت: نتایج نشان می‌دهد تصور شاد بودن افراد چاق بیشتر ساخته تصورات ما است تا واقعیت. پزشكان باید در جستجوی افسردگی بین بیماران چاق خود باشند. ارتباط چاقی با بیماری ها چاقی عامل مهمی برای ابتلا به بیماریهای زیر می‌باشد: بیماریهای قلبی افزایش فشار خون افزایش قند خون یا دیابت درگیری عروق مغزی بصورت سکته مغزی درگیری کیسه صفرا سرطانها کاهش ایمنی و مقاومت در برابر باکتریها و عوامل عفونی

    عوامل مساعد کننده چاقی در ایران
  

  افزايش مصرف چربي، شكر، غذاهاي فوري و تنقلات (Snack) كاهش مصرف سبزيجات افزايش تامين انرژي از چربي فرهنگ مردم از نظر مهمان نوازي و دور هم غذاخوردن.

    عوارض چاقی
  

  چاقی یکی از علل مهم مرگ و میر و بیماریهای مزمن است. خطر نسبی مرگ و میر در افراد چاق در مقایسه با افراد لاغر تقریبا 2برابر است.

  عکس های چاقی در کودکان:

  عکس های مهرشاد

  کمیزی نوزاد هفت

  ماهه بیست کیلویی در

  ادامه مطلب!

   

  حتما ببینید!

  مهرشاد كميزي نوزاد 7ماهه بيست كيلويي در تهران

  طراحی قالب توسط : قالب های پفکی